สาขา :    สาขาพญาไท
ที่อยู่ :    55/17-18 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
เบอร์โทรศัพท์ :    02-653-8866
โทรสาร :  

 02-653-7238

อีเมล์ :    kangyong.phayathai@gmail.com