เครื่องปรับอากาศ

MITSUBISHI ELECTRIC : SE-P2.5AK(L)T

21,837 BTU.
- เป็นเครื่องปรับอากาศชนิดต่อท่อลมสั้น (Free blow)
- ตัวเครื่องมีความสูงเพียง 27 เซนติเมตร ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง แม้ว่าจะมีความสูงระหว่างฝ้ากับเพดานน้อย
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย(รุ่น AAKT) และไร้สาย(รุ่น AAKLT)
- สามารถเดินท่อน้ำยาได้ไกล
- สามารถควบคุมการทำงานจากส่วนกลางหรือควบคุมเป็นกลุ่ม พร้อมระบบแจ้งเตือนอาการขัดข้องอัตโนมัติ